Algemene voorwaarden Afstudeerbegeleider.nl

Hieronder vind je een overzicht met algemene voorwaarden. Staat wat je wil weten er niet tussen? Stuur dan een e-mail naar info@afstudeerbegeleider.nl.

Alle begeleidingstrajecten worden onder de regie van Afstudeerbegeleider uitgevoerd. Eén begeleidingsuur bestaat uit 50 (vijftig) minuten.

Afstudeerbegeleider garandeert dat alle informatie die gebruikt wordt om begeleiding te ontwikkelen of anderszins diensten te verlenen, vertrouwelijk wordt behandeld en deze niet aan derden ter inzage geeft.

Afstudeerbegeleider staat garant voor het kwaliteitsniveau van de begeleidingstrajecten en dat de begeleiders gekwalificeerd zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Wanneer een begeleider uitvalt, zorgt Afstudeerbegeleider, in overleg met de kandidaat en in alle redelijkheid voor een gelijkwaardige vervanging.

Afstudeerbegeleider start met de uitvoering van de opdracht nadat de offerte door de opdrachtgever is geaccepteerd door middel van mondeling akkoord of bevestiging per e-mail. De data van de begeleiding worden in overleg met opdrachtgever, kandidaat en begeleider vastgesteld.

De honorering van de medewerkers van Afstudeerbegeleider berust op uurtarieven, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Het geldende uurtarief is opgenomen in de overeenkomst.

Standaard zijn in de prijs de kosten van coördinatie inbegrepen. Indien hiervan wordt afgeweken, vermeldt Afstudeerbegeleider dat in de offerte.

Lesruimte en hulpmiddelen worden door Afstudeerbegeleider beschikbaar gesteld.

Afstudeerbegeleider verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan, indien niet op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt.

Afstudeerbegeleider factureert elektronisch (per e-mail) de opdrachtgever het gehele factuurbedrag bij aanvang van het begeleidingstraject.

Afstudeerbegeleider hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De kosten bedragen tenminste 10% van het verschuldigde bedrag en zullen minimaal € 150 bedragen.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbaren, waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

Bij afzeggingen van een afspraak door opdrachtgever na 17:00 de dag voor de afspraak wordt 100% in rekening gebracht bij de opdrachtgever,

voor 17:00 de dag voor de afspraak tot 24 uur voor aanvang van een gesprek wordt 50% in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Van 24 uur tot 48 uur voor aanvang van het gesprek wordt 25% in rekening gebracht.

In gevallen van overmacht kan een uitzondering worden gemaakt.

In geval van klachten met betrekking tot het begeleidingstraject kan opdrachtgever zich wenden tot de begeleider of directie van Afstudeerbegeleider.

Al het naslagmateriaal en aanvullend materiaal door Afstudeerbegeleider in verband met de begeleiding verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag dientengevolge niet in enigerlei vorm worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Afstudeerbegeleider.

Afstudeerbegeleider is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten gevolge van wijzigingen in begeleidingsinhoud, begeleidingsspecificaties of begeleidingsmateriaal, en/of de toepassing door de deelnemer van het geleerde in de begeleiding, dan wel voor enige andere directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.

Statistiek en SPSS begeleiders die jou verder helpen!

Wij staan voor je klaar staat zijn wanneer jij dat nodig hebt, luisteren naar je en nemen jouw vragen serieus (naast dat we die natuurlijk ook gaan beantwoorden)

Statistiek/SPSS eindelijk begrijpen

Is statistiek/SPSS als Chinees voor je? Geen nood, wij helpen je om het te begrijpen zodat jij weer verder kan

SPSS kunnen toepassen

Wil jij weten hoe je met SPSS moet werken? Met onze begeleiding weet jij je weg te vinden in SPSS

Deadline toch halen

Een deadline kan voor veel stress zorgen. Wij helpen je die deadline toch te halen!

Hoe wij te werk gaan? Check het filmpje!
0 studenten
(meer zelfs) zijn je voorgegaan

Wil jij weten wat we voor je kunnen betekenen en wat de kosten zijn?  

Met SPSS bezig en kan je wel wat tips gebruiken?

Vul dit formulier in en je krijgt 12 gratis SPSS tips