al meer dan 7 jaar

één op één statistiek- en SPSS begeleiding

5000+ studenten

ondersteund bij (af)studeren

97,8%

slagingspercentage van onze studenten

Mocht je nog met vragen zitten:

– kijk of je het antwoord vindt bij Veelgestelde Vragen

– mail naar info@studiemeesters.nl

– of bel naar 020 – 737 1945

Organisatie / Werkwijze

Alle begeleidingstrajecten worden onder de regie van Afstudeerbegeleider uitgevoerd. Eén begeleidingsuur bestaat uit 50 (vijftig) minuten.

Geheimhouding / Vertrouwelijkheid

Afstudeerbegeleider garandeert dat alle informatie die gebruikt wordt om begeleiding te ontwikkelen of anderszins diensten te verlenen, vertrouwelijk wordt behandeld en deze niet aan derden ter inzage geeft.

Kwaliteit

Afstudeerbegeleider staat garant voor het kwaliteitsniveau van de begeleidingstrajecten en dat de begeleiders gekwalificeerd zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Wanneer een begeleider uitvalt, zorgt Afstudeerbegeleider, in overleg met de kandidaat en in alle redelijkheid voor een gelijkwaardige vervanging.

Uitvoering

Afstudeerbegeleider start met de uitvoering van de opdracht nadat de offerte door de opdrachtgever is geaccepteerd door middel van mondeling akkoord of bevestiging per e-mail. De data van de begeleiding worden in overleg met opdrachtgever, kandidaat en begeleider vastgesteld.

Prijzen

De honorering van de medewerkers van Afstudeerbegeleider berust op uurtarieven, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Het geldende uurtarief is opgenomen in de overeenkomst.

Standaard zijn in de prijs de kosten van coördinatie inbegrepen. Indien hiervan wordt afgeweken, vermeldt Afstudeerbegeleider dat in de offerte.

Lesruimte en hulpmiddelen worden door Afstudeerbegeleider beschikbaar gesteld.

 

Afstudeerbegeleider verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan, indien niet op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt.

Facturering en Betaling

Afstudeerbegeleider factureert elektronisch (per e-mail) de opdrachtgever het gehele factuurbedrag bij aanvang van het begeleidingstraject.

Afstudeerbegeleider hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De kosten bedragen tenminste 10% van het verschuldigde bedrag en zullen minimaal € 150 bedragen.

Annulering afspraak

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbaren, waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

Bij afzeggingen van een afspraak door opdrachtgever na 17:00 de dag voor de afspraak wordt 100% in rekening gebracht bij de opdrachtgever,

voor 17:00 de dag voor de afspraak tot 24 uur voor aanvang van een gesprek wordt 50% in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Van 24 uur tot 48 uur voor aanvang van het gesprek wordt 25% in rekening gebracht.

In gevallen van overmacht kan een uitzondering worden gemaakt.

Klachten

In geval van klachten met betrekking tot het begeleidingstraject kan opdrachtgever zich wenden tot de begeleider of directie van Afstudeerbegeleider.

Intellectueel eigendom

Al het naslagmateriaal en aanvullend materiaal door Afstudeerbegeleider in verband met de begeleiding verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag dientengevolge niet in enigerlei vorm worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Afstudeerbegeleider.

Aansprakelijkheid

Afstudeerbegeleider is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten gevolge van wijzigingen in begeleidingsinhoud, begeleidingsspecificaties of begeleidingsmateriaal, en/of de toepassing door de deelnemer van het geleerde in de begeleiding, dan wel voor enige andere directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.